نظر سنجی کانال ترک گناه TARKGONAH

    لطفا رده سنی خود را مشخص کنید :

    آیا مطالب کانال برای شما مفید و موثر بوده است؟

    از نظر شما کدامیک از مطالب زیر بهتر از دیگر مطالب کانال بوده است؟


    شما علاقه مندید که به کدامیک از مطالب زیر در کانال بیشتر پرداخته شود؟


    از نظر شما برای دوره بعد بررسی و چله گیری کدام گزینه مناسب می باشد؟


نظر سنجی چله های خودسازی TAEKGONAH